MISJA

Akademia Pomorska w Słupsku zgodnie z wielowiekową tradycją uniwersytetów europejskich, odwołuje się do uniwersalnych wartości: prawdy w nauce, wspólnotowego charakteru wiedzy i nauczania, szacunku dla różnorodnych poglądów, twórczej relacji między nauczycielami akademickim, doktorantami i studentami.

Misją Uczelni wobec społeczeństwa jest: współtworzenie i zachowanie kultury oraz tożsamości narodowej z poszanowaniem odmiennych kultur i tradycji; zdobywanie, interpretowanie, przechowywanie i przekazywanie wiedzy zgodne z kanonem wiedzy uniwersalnej; krzewienie krytycznej postawy wobec rzeczywistości w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość jednostki, Polski, Europy i świata.

Uczelnia jest współodpowiedzialna za tworzenie społeczeństwa opierającego się na wiedzy poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Zapewnia swoim pracownikom rozwój naukowy i możliwość prowadzenia wysokiej jakości badań. Podejmuje nowe wyzwania dydaktyczne, dbając o poziom kształcenia i dopasowując swą ofertę edukacyjną do wymogów szybko zmieniającego się rynku pracy oraz rosnącego zapotrzebowania na różnorodne formy kształcenia ustawicznego. Realizując te zadania, Uczelnia współpracuje z innymi uczelniami akademickimi oraz z organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Dziedzictwo i współczesność Pomorza zobowiązuje Uczelnię do umacniania więzi międzynarodowych i szerzenia idei dialogu międzykulturowego.

Swoją misję Uczelnia pełni prowadząc studia i badania w następujących obszarach nauk: humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych, technicznych, nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej, a także w obszarze sztuki.

Akademia Pomorska w Słupsku jest wspólnotą jej pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów, którzy pielęgnują tradycje akademickie oraz dbają o dalszy rozwój i dobre imię Uczelni.

 

WIZJA UCZELNI

Akademia Pomorska w Słupsku to:

  • Uczelnia gwarantująca wysoki poziom kształcenia, która dba o dostosowanie swojej oferty do potrzeb rynku pracy,
  • jednostka badawcza, innowacyjna, realizująca prace naukowe,
  • instytucja dbająca o prestiż; ceniona wśród pracowników, studentów i absolwentów oraz w kraju i za granicą,
  • Uczelnia podejmująca działania na rzecz gospodarki, kultury, społeczeństwa poprzez realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
  • Uczelnia badająca i pielęgnująca historię i kulturę Pomorza oraz jego wielokulturowość,
  • instytucja podejmująca ścisłą współpracę w sferze edukacji i nauki,
  • w szczególności z państwami Europy Środkowej i Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego,
  • szkoła wyższa mająca status uniwersytetu.

 

 STARTEGIA ROZOWJU AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU W LATACH 2013-2020