Dyżur w dniu 16.12.2016 r. dr Anny Koprowicz z powodu choroby zostaje odwołany.

Szanowni Państwo,
Zwracam się do Państwa z prośbą o możliwość nawiązania współpracy w zakresie promocji projektu unijnego skierowanego m.in. do mieszkańców Państwa powiatu.

Obecnie jesteśmy w trakcie prowadzenia rekrutacji do projektu aktywizacji zawodowej osób do 29 roku życia, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Jest to projekt o nazwie „Postaw Na Rozwój”.

Szanowni Państwo,
W imieniu naszych partnerów zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu EFS, który rozpoczynamy na terenie województwa pomorskiego.

Poszukujemy osób/firm/organizacji, które chciałyby zaangażować się w działaniach przy projekcie (rekrutacja, przeprowadzenie form wsparcia). Chętnie zlecimy większość działań projektowych ale nie wykluczamy też współpracy w mniejszym zakresie.

Na początek najważniejszym etapem jest rekrutacja uczestników do projektów. Jeśli w tym etapie nasza współpraca sprawdzi się, to już połowa sukcesu za nami i możemy działać dalej.
Grupa docelowa projektu to 60 osób młodych w wieku 15-29 lat z grupy NEET z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, biernych zawodowo, zamieszkujących w woj. pomorskim.

 

dr Anna Koprowicz
Godziny przyjęć:  w każdy piątek od. 11.do 12.00 przy. ul.Westerplatte 64 p.043

Do zadań koordynatora ds. osób niepełnosprawnych należy:

 1. podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości uczestniczenia w procesie kształcenia studentów z niepełnosprawnością,
 2. pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawnych studentów,
 3. zapewnianie – w miarę możliwości – dostępu do odpowiedniego sprzętu studentom z niepełnosprawnością,
 4. udzielanie pomocy studentom niepełnosprawnym w organizacji praktyk zawodowych,
 5. udzielanie wsparcia pracownikom administracyjnym i dydaktycznym, pracującymi ze studentami z niepełnosprawnością,
 6. organizowanie i udział w konferencjach warsztatach, seminariach poświęconych problematyce niepełnosprawności,
 7. aktywizacja studentów niepełnosprawnych poprzez zachęcanie ich do udziału w życiu społeczności akademickiej uczelni,
 8. działania na rzecz integracji studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim poprzez organizację różnego rodzaju spotkań, również z potencjalnymi pracodawcami, doradcami zawodowymi itp.
 9. współpraca z samorządami i organizacjami zewnętrznymi o podobnym profilu w zakresie działań na rzecz studentów z niepełnosprawnością,
 10. reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych przed organami uczelni,
 11. przedkładanie Rektorowi corocznego sprawozdania z podejmowanych działań w terminie do dnia 30 września,
 12. usługi doradcze w zakresie psychologii, doradztwa zawodowego.