Uwaga!
Wzory umów i innej dokumentacji należy stosować po zdjęciu oznaczenia "wzór"


1.Umowy zlecenia

Wniosek o zawarcie umowy (zał.1) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)

Umowa (wzór nr 1) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)
Niniejszy wzór umowy może być stosowany dla wszystkich Zleceniobiorców, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników AP w Słupsku zaangażowanych przy realizacji projektów unijnych.

Umowa (wzór nr 2) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)
Niniejszy wzór umowy może być stosowany dla wszystkich Zleceniobiorców, w szczególności dla osób nie będących pracownikami AP w Słupsku

Rachunek do umowy zlecenia - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)

Opinia Biura ds. Kształcenia i Studentów (KS) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)

Oświadczenie o zatrudnieniu do umowy zlecenia - pobierz plik (.doc)

2.Umowy o dzieło

Wniosek o zawarcie umowy (zał.1a) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)

Umowa o dzieło (wzór nr 1) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)
Niniejszy wzór umowy może być stosowany dla wszystkich Wykonawców, w przypadku, gdy charakter wykonywanego dzieła wskazuje, że ma ona cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Umowa o dzieło (wzór nr 2) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)
Niniejszy wzór umowy powinien być stosowany w przypadkach, gdy charakter wykonywanego dzieła wskazuje, że nie ma ono cech utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Umowa o korzystanie z przedmiotu prawa autorskiego (licencyjna) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)
Niniejszy wzór umowy ma zastosowanie w przypadku, gdy konieczne jest zakupienie uprawnień (licencji) do wykorzystania przy prowadzeniu studiów na czas określony , do których prawa autorskie posiada osoba trzecia. Najczęściej jest to program studiów podyplomowych lub inne opracowanie niezbędne dla uruchomienia bądź kontynuowania (kolejnej edycji) studiów. Może być też wykorzystywane dla wynagradzania nauczycieli, którzy opracowali autorski program i na jego podstawie prowadzą zajęcia. Prawo korzystania z utworu wygasa po czasie określonym w umowie.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych (wzór nr 3) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)
Niniejszy wzór umowy ma zastosowanie w przypadku, gdy niezbędne jest zakupienie utworu, najczęściej będzie to program, opracowanie. Od poprzedniej umowy różni się tym, że na podstawie tej umowy AP w Słupsku staje się właścicielem utworu i może go wykorzystywać w dowolnym okresie w ustalonym zakresie (polach eksploatacji).

Rachunek do umowy o dzieło - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)

Oświadczenie dla celów podatkowych (ZUS) - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)

Oświadczenie dla cudzoziemców - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)

Protokół odbioru dzieła - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)

KOMUNIKAT NR 4/2013

Kwestora Akademii Pomorskiej w Słupsku
z dnia 4 marca 2013 roku
dotyczy dokumentowania realizacji umów o dzieło

Prawidłowe udokumentowanie wykonania umowy o dzieło wymaga co do zasady:
1. Sporządzenia, oprócz rachunku, protokołu odbioru częściowego i końcowego w każdym przypadku realizacji umowy wieloletniej.
2. W pozostałych przypadkach z wyłączeniem umów na praktyki i umów związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem zajęć dydaktycznych, obowiązuje protokół końcowy.
3. W przypadku umów na praktyki i dydaktykę protokół może być zastąpiony odpowiednią formułą na rachunku. Osoba upoważniona do odbioru dzieła potwierdza na rachunku wykonanie dzieła zgodnie z umową.
4. Sposób i osoby uprawnione do odbioru dzieła dla przypadków wymienionych w punktach 1, 2, 3, i innych powinna określać umowa.

3. Umowy na rzecz wydawnictwa

Umowa na recenzję lub redakcję naukową, stosowana tutaj może być umowa o dzieło, gdzie w § 1 powinien być szczegółowo opisany przedmiot umowy.
- pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)

Umowa wydawnicza
- z honorarium - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)
- bez honorarium - pobierz plik (.doc),pobierz plik (.pdf)
Umowy te w zasadzie różni tylko kwestia wynagrodzenia. Jest to umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawierająca specyficzne uregulowania niezbędne w procesie wydawniczym.


Aneks do umowy zlecenia/o dzieło - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)
Wzór uniwersalny, który może być stosowany w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zawartych umowach o dzieło lub zlecenia.