Sekcja ds. Funduszy Zewnętrznychue logo

Kontakt

Kierownik: tel.59 84 00 513 wew. 328  e-mail: emilia.simonowicz@apsl.edu.pl
Z-ca Kierownika: 59 84 05 387 wew. 387 e-mail: barbara.podruczna-mocarska@apsl.edu.pl
Biuro: tel./fax: 59 84 00 513 wew. 232 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.pl


Regulacje prawne - fundusze europejskie

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Warianty rozwoju gospodarczego Polski

Przewodnik do projektów EFRR

 

 

Szczegółowy opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020

Zobacz dokument:  Prezentacja RPO Województwa Pomorskiego 

Zobacz dokument: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

 

Międzynarodowe programy operacyjne

Fundusz Wyszehradzki

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) - wprowadzenie

Region Morza Bałtyckiego

Europa Środkowa

Prezentacja EWT i Funduszu Wyszehradzkiego - spotkanie 19 lutego 2015 r.

 

Krajowe Programy Operacyjne 2014-2020

Wykaz Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER)