Kalendarz wydarzeń

Zaproszenie na zajęcia akademickie olimpijskie w ramach projektu "Zdolni z Pomorza" w AP w Słupsku

Myślisz o udziale w olimpiadzie matematycznej, ale nie wiesz, jak się do niej przygotować? Słyszałeś o konkursie z informatyki, jednak nigdy wcześniej nie zetknąłeś się z zadaniami tego typu? Uzyskałaś tytuł finalisty w konkursie i marzysz o tym, aby w przyszłości zostać laureatem na szczeblu krajowym? Zgłoś się na pozalekcyjne zajęcia akademickie olimpijskie organizowane przez Akademię Pomorską w Słupsku w ramach projektu Zdolni z Pomorza!

Na zajęciach:

 • spotkasz osoby o podobnych zainteresowaniach,
 • nauczysz się rozwiązywać zadania z olimpiad.

Zajęcia będą prowadzone przez naukowców na co dzień pracujących ze studentami w uczelni. Rekrutacja na akademickie zajęcia pozalekcyjne będzie trwała do 13 grudnia 2017 roku. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w czwartek 14 grudnia 2017 roku o godzinie 17:00 w sali 68 (II piętro) w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7. Na tym spotkaniu ustalone zostaną: miejsce, czas i terminy kolejnych spotkań oraz ich częstotliwość. W ciągu roku szkolnego będzie po 30 godzin zajęć olimpijskich z matematyki dla uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III gimnazjum oraz 30 godzin zajęć olimpijskich z matematyki dla uczniów szkoły ponadpodstawowej) oraz 30 godzin z informatyki dla uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III gimnazjum. Tutaj znajdują się niezbędne dokumenty, które należy pobrać i przesłać do Instytutu Matematyki AP w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7, 76-200 Słupsk, z dopiskiem Zdolni z Pomorza. Warto być laureatem konkursów lub olimpiad, bo – poza prestiżem i nagrodami – wiąże się to z przywilejami.

Zostań olimpijczykiem wraz z projektem Zdolni z Pomorza i Akademią Pomorską w Słupsku!

 

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych akademickich (olimpijskich) realizowanych w ramach projektu

Zdolni z Pomorza – Akademia Pomorska w Słupsku

 1. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych akademickich (olimpijskich) z matematyki (dla  uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III gimnazjum oraz dla uczniów szkoły ponadpodstawowej) oraz z informatyki (dla uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III gimnazjum) mają uczniowie, którzy są objęci wsparciem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK).
 2. Uczeń, który nie jest objęty wsparciem LCNK, aby zakwalifikować się do projektu, powinien spełnić co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 3. ocena z ostatniego świadectwa co najmniej 5,0 z matematyki (zajęcia z matematyki),
 4. ocena z ostatniego świadectwa co najmniej 5,0 z informatyki (zajęcia z informatyki),
 5. tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (matematyka lub informatyka),
 6. tytuł laureata konkursów przedmiotowych (matematyka lub informatyka) organizowanych przez kuratorów oświaty.

Osiągnięcia, o których mowa w pkt. 3 i 4, muszą być uzyskane w ciągu dwóch lat poprzedzających rok zgłoszenia do projektu.

 1. Uczeń zainteresowany udziałem w danej formie wsparcia:
 2. nie będący uczestnikiem projektu – wypełnia zgłoszenie udziału w danej formie oraz wniosek rekrutacyjny,
 3. będący uczestnikiem projektu – wypełnia zgłoszenie udziału w danej formie.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Instytutu Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7, z dopiskiem Zdolni z Pomorza.

 1. Po zakwalifikowaniu się do projektu uczeń jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
 2. deklaracja uczestnika projektu,
 3. oświadczenia uczestnika projektu,
 4. formularz danych osobowych uczestnika projektu.
  1. Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być składane bezpośrednio w uczelni lub przekazywane za pośrednictwem LCNK. Odmowa złożenia wspomnianych dokumentów uniemożliwia udział w zajęciach.
  2. W przypadku zgłoszenia się na daną formę wsparcia większej liczby uczniów niż liczba miejsc uczniowie zostaną wpisani na listę rezerwową.
  3. Zajęcia pozalekcyjne akademickie umożliwiają zainteresowanym uczniom przygotowanie się do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych z matematyki lub informatyki.
  4.  Liczba godzin zajęć olimpijskich w ciągu jednego roku szkolnego: 30 godz. dla jednej grupy.
  5. W wypadku dużego zainteresowania uczniów organizator zajęć może wprowadzić dodatkowe kryteria zapisywania się na zajęcia bądź przeprowadzić test kwalifikacyjny.
  6. Zajęcia prowadzone będą przez ekspertów w danej dziedzinie, wybitnych naukowców,
   w tym profesorów, i obejmują specjalistyczne treści związane z olimpiadami, wykraczające poza podstawę programową.
  7. Forma wsparcia przeznaczona jest dla uczniów w szczególny sposób zainteresowanych rywalizacją w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, w tym na poziomie międzynarodowym. Zadania w tych konkursach są bardzo wymagające i specyficzne, wymagają łączenia wiedzy z różnych dziedzin danej nauki.
  8. Jednym z celów realizacji formy jest wykształcenie u uczniów umiejętności tworzenia strategii rozwiązywania zadań nietypowych i nieszablonowych.
  9. Szczegółowy program i harmonogram zajęć olimpijskich zostanie udostępniony na portalu.
  10. Uczeń zakwalifikowany do udziału w zajęciach olimpijskich jest zobowiązany w nich aktywnie uczestniczyć, tzn. być obecnym na spotkaniach. Uczeń, który w sposób nieusprawiedliwiony opuści dwa zajęcia olimpijskie, może zostać skreślony z listy uczestników zajęć, a jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej.
  11. Rekrutacja na zajęcia pozalekcyjne akademickie będzie trwała do 13 grudnia 2017 roku.
   O wyniku rekrutacji uczniowie zostaną poinformowani mailowo. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w czwartek 14 grudnia 2017 roku o godzinie 17.00 w sali 68 w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7. Na tym spotkaniu ustalone zostaną: miejsce, czas i terminy kolejnych spotkań oraz ich częstotliwość.

Galeria Akademicka


czynna: pn-pt w godzinach 8.00-15.30
zapraszamy na:

Akademia Pomorska w oczach studentów

Wystawa prac fotograficznych Dominika Windorpskiego

Galeria Akademicka ul. Boh. Westerplatte 64

Serdecznie zapraszamy