I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Uniwersytet dla Dzieci, zwany dalej „UdD”, działa pod patronatem JM Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku.
2. Organizatorem UdD jest Akademia Pomorska w Słupsku.

II. CELE ZADANIA UNIWERSYTETU DLA DZIECI
1. Rozwijanie ciekawości dzieci, wzbogacanie ich wiedzy i umiejętności oraz zainspirowanie ich do rozwijania własnych zainteresowań i talentów.
2. Przybliżenie dzieciom osiągnięć różnych dziedzin nauki i kultury.
3. Prowadzenie edukacji dla dzieci w różnych dziedzinach nauki w formie wykładów, warsztatów
i innych formach szkoleniowych, np. wyjazdów naukowych, czy wycieczek tematycznych.
4. Zbliżenie Akademii Pomorskiej w Słupsku i jej instytutów oraz katedr naukowych do społeczności regionu.

III. STUDENCI UdD
1. Studentami UdD mogą zostać dzieci w wieku 6-14 lat, które spełniają warunki określone
w rozdziale V.

IV. Organizacja UdD
1. Zajęcia UdD są prowadzone w trzech grupach wiekowych:
1) w grupie I, tj. studentów mających 6-8 lat;
2) w grupie II, tj studentów mających 9-11 lat;
3) w grupie III, tj studentów mający 12-14 lat.
2. W celu zachowania odpowiedniej liczebności grupy, możliwe jest utworzenie kilku grup zajęciowych w ramach danej grupy wiekowej.
3. Program zajęć dostosowany jest do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań dzieci.
4. Zajęcia odbywają się w roku akademickim, tj. od października do czerwca, w soboty, w salach wykładowych i laboratoriach Akademii Pomorskiej i zgodnie z ideą akademicką dotyczą wielu dziedzin nauki.
5. Zajęcia mogę być prowadzone także w innych miejscach spełniających standardy dla realizacji zajęć edukacyjnych, jeżeli wymaga tego program zajęć.
6. W ramach zajęć UdD mogą być także organizowane wycieczki tematyczne i inne zajęcia terenowe.
7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecko może zostać zakwalifikowane przez Rektora AP do udziału w programie innym niż wynikający z jego wieku.
8. Studenci UdD otrzymują identyfikatory imienne i są zobowiązani do noszenia ich w czasie zajęć.

V. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW UdD
1. Rekrutację na UdD organizator przeprowadza we wrześniu danego roku do wypełnienia limitu wolnych miejsc.
2. O przyjęciu w poczet studentów UdD decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Zgłoszenia dokonuje się wypełniając i dostarczając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej AP w Słupsku.
4. Możliwe jest dokonanie zgłoszenia pocztą elektroniczną i późniejsze dostarczenie formularza zgłoszeniowego. Tym przypadku organizator potwierdzając zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej, poda ostateczny termin dostarczenia wydrukowanych formularzy zgłoszeniowych.
5. Warunkiem zapisania studenta na kolejny semestr i udziału w zajęciach UdD jest terminowe wniesienie opłaty semestralnej oraz podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka formularza zgłoszeniowego.
6. W przypadku zapisania studenta zgłaszający otrzyma potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej.

VI. ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ UdD
1. Organizator UdD komunikuje się z rodzicami lub prawnymi opiekunami studentów UdD za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej oraz telefonicznie. Wymagane jest podanie adresu mailowego i/lub numeru telefonu rodzica.
2. Studenci i ich rodzice są informowani o terminie i miejscu planowanych zajęć, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, w formie podanej w ust.1.
3. Zajęcia edukacyjne odbywają się w okresach rocznych zwanym rokiem akademickim, podzielonym na dwa semestry – zimowy i letni.
4. Zajęcia UdD organizowane są w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, warsztatów, pokazów, cykli wykładów z danej dziedziny nauki lub tematycznych w ramach jednej dziedziny oraz wycieczek.
5. Studenci UdD otrzymują indeksy, w których odnotowywane są zajęcia edukacyjne i fakt zaliczenia semestru.
6. Po ukończeniu zajęć realizowanych w blokach tematycznych studenci otrzymują dyplomy.
7. Indeks i dyplom ukończenia UdD są dokumentami wydawanymi tylko dla potrzeb UdD.
8. Plany zajęć dla wszystkich grup studentów lub bloków tematycznych są udostępniane na stronie internetowej AP w Słupsku.
9. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni studentów UdD.
10. Studenci UdD zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia i stosowania się do poleceń pracowników UdD oraz wykładowców.

VII. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ
1. UdD zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora. Zajęcia mogą zostać odwołane, w szczególności, gdy:
1) wykładowca/prowadzący odwoła zajęcia w terminie uniemożliwiającym zorganizowanie zajęć
z innym prowadzącym;
2) na organizację zajęć nie pozwolą warunki pogodowe;
3) z innych przyczyn, niezależnych od organizatora.
2. Informacja o odwołaniu zajęć będzie przesyłana drogą mailową.
3. W razie odwołania zajęć UdD z ww. przyczyn organizator deklaruje możliwość zorganizowania zajęć w innym terminie.

VIII. OPIEKA NAD STUDENTAMI/DZIEĆMI
1. Rodzic lub opiekun prawny powinien towarzyszyć dziecku w drodze na zajęcia i z zajęć UdD.
2. UdD zobowiązuje się do zapewnienia opieki podczas trwania zajęć i wykładów, odpowiedzialność za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego zajęcia.
3. W czasie zajęć studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/ laboratoryjnych.
4. Po zajęciach dzieci są odbierane przez rodziców lub opiekuna z budynku, w którym odbywały się zajęcia.
5. Organizator UdD nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce po zakończeniu zajęć, jak również nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.

IX. ZALICZANIE ROKU AKADEMICKIEGO
1. Studenci UdD otrzymują indeksy, w których odnotowywane są zajęcia edukacyjne i fakt zaliczenia semestru.
2. Po ukończeniu zajęć realizowanych w blokach tematycznych studenci otrzymują dyplomy.
3. Indeks i dyplom ukończenia UdD są dokumentami wydawanymi tylko dla potrzeb UdD i mają charakter symboliczny.

X. OPŁATY
1. Uczestnictwo dzieci w zajęciach UdD jest odpłatne.
2. Opłaty wnoszone są jednorazowo, a ich wysokość podawana jest do wiadomości na stronie internetowej Akademii Pomorskiej w Słupsku.
3. Opłaty wnoszone są przed rozpoczęciem zajęć na rachunek bankowy UdD, który podany jest na stronie internetowej Organizatora.
4. Akademia Pomorska nie zwraca opłaty za zajęcia, na których student UdD nie był obecny, niezależnie od przyczyny nieobecności.
5. Akademia Pomorska zwróci opłatę za zajęcia w wysokości proporcjonalnej do niezrealizowanych zajęć, jeżeli nie odbyły się one z powodów wymienionych rozdziale VII i nie odbyły się w innym terminie.

XI. REZYGNACJA I SKREŚLENIE Z LISTY STUDENTÓW UdD
1. Rezygnacja z udziału w zajęciach UdD musi być wniesiona na piśmie do Rektora AP przez Rodzica lub Opiekuna studenta UdD.
2. W przypadku rezygnacji organizator nie zwraca opłaty za zajęcia.
3. W przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszego regulaminu student UdD może zostać skreślony z listy studentów. Decyzję o skreśleniu podejmuje Rektor AP.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych Studentów UdD przez AP w Słupsku na potrzeby realizacji zadań związanych z działalnością UdD.
2. Rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na zamieszczanie zdjęć wykonanych podczas zajęć lub uroczystości organizowanych w ramach UdD na stronie internetowej Akademii Pomorskiej
w Słupsku pod adresem: www.apsl.edu.pl oraz w materiałach promocyjnych dotyczących UdD.
3. UdD zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej Akademii Pomorskiej w Słupsku, pod adresem www.apsl.edu.pl.
4. Wnioski i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Dzieci należy składać pocztą elektroniczną.
5. Korespondencja reklamacyjna będzie przekazywana na ostatni podany adres korespondencyjny elektroniczny lub w wyjątkowych przypadkach za pośrednictwem Poczty Polskiej.
6. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
7. Przystępując do uczestnictwa w zajęciach UdD studenci oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu, co jest równoznaczne
z jego akceptacją.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2016 r.