Regulacje dotyczącyce praktyk na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych

Pliki do pobrania:    

 

Schemat przepływu dokumentacji związanej z zawierania umów na praktyki (nauczycielskie)

OBOWIĄZUJĄCY SCHEMAT PRZEPŁYWU DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z ZAWIERANIEM UMÓW NA PRAKTYKI (nauczycielskie):

 1. Opiekun AP dostarcza do BKiS uzupełnioną tabelę (zał. nr 1).
 2. Na podstawie tabeli BKiS sporządza dokumenty (umowa zlecenie, skierowanie, rachunek i oświadczenie podatkowe dla opiekuna praktyk z ramienia Placówki/Szkoły).
 3. Opiekun AP osobiście odbiera przygotowaną dokumentację w terminie umówionym z pracownikiem BKiS.
 4. Opiekun AP wręcza dokumenty studentom i wyznacza obowiązkowy termin zwrotu podpisanych umów.
 5. Student dostarcza dokumentację opiekunowi z ramienia Placówki/Szkoły w celu uzupełnienia i podpisania kompletu dokumentów (umowa zlecenie, skierowanie, rachunek i oświadczenie podatkowe).
 6. Uzupełnioną  dokumentację student zwraca opiekunowi AP w wyznaczonym przez opiekuna terminie.
 7. Opiekun AP oddaje umowy wraz z rachunkami i oświadczeniami do BKiS.
 8. Pracownik BKiS wysyła dokumentację do Kwestury w celu zgłoszenia umów do ZUS.

Opiekun AP ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie wypełnionych dokumentów w ciągu 4 dni od daty zawarcia umowy.
Niedostarczenie w/w umów wraz z oświadczeniami skutkować będzie brakiem zgłoszenia opiekuna z ramienia Placówki/Szkoły do ZUS. Opóźnienia w zgłoszeniach do ZUS pociągają za sobą kary finansowe dla Uczelni.

Pliki do pobrania:   

Zał. 1. Wykaz studentów realizujących praktyki pedagogiczne o specjalizacji nauczycielskiej

Opłaty związane z praktykami

(na podstawie Zarządzenia nr R.021.65.15 Rektora AP z dnia 29 września 2015 r.)

 1. Odpłatność za powtarzanie praktyk przez studentów studiów stacjonarnych pedagogicznych (nauczycielskich) wynosi 200 zł, a pozostałych 100 zł
 2. Odpłatność za powtarzanie praktyk przez studentów studiów niestacjonarnych stacjonarnych wynosi 100 zł.
 3. Studenci studiów finansowanych z projektów krajowych lub innych nie wnoszą opłat wymienianych w ust. 1 i 2.
 4. Sporządzenie nowej umowy zlecenia w przypadku praktyk pedagogicznych (nauczycielskich) oraz  porozumienia o organizacji praktyki zawodowej studenta szkoły wyższej ( w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia – 20 zł.

Opłaty za ponowne wystawienie dokumentów na praktyki należy wpłacać na nr konta:
02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 Bank Pekao SA
tytułem: ponowne wystawienie dokumentów na praktykę

Wydanie dokumentacji nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty.

 

Regulaminy praktyk

Regulaminy praktyk dla każdego kierunku/specjalności- dostępne są na stronach poszczególnych instytutów.