Ubezpieczenie zdrowotne


Studentów i doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza Uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Studentów i doktorantów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych bądź rodzice, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego) po rozpoznaniu sytuacji studenta lub doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza Uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawą do zgłoszenia studenta/doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest osobiste stawienie się w Biurze ds. Kształcenia i Studentów, wypełnienie druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i złożenie oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.


Ubezpieczenie NNW


Każdy student ma możliwość wykupienia ubezpieczenia NNW ( od następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz OC (odpowiedzialności cywilnej, którego posiadanie jest obowiązkowe w trakcie odbywania praktyk).

Ubezpieczyć się można:
Biuro ds. Kształcenia i Studentów ul. Boh. Westerplatte 64, II piętro, p. 321