Akademia Pomorska w Słupsku wraz z Partnerem Projektu – Słupską Izbą Przemysłowo- Handlową na Region Słupski przystępuje do organizacji staży zawodowych dla nauczycieli akademickich, którzy są zatrudnieni w Akademii Pomorskiej w Słupsku, w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego celem podniesienia kwalifikacji w zakresie kształcenia praktycznego na kierunkach modyfikowanych w ramach Projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Zachęcamy tych z Państwa, którzy posiadają wykształcenie co najmniej z obszaru wiedzy związanego z jednym z kierunków modyfikowanych w ramach projektu SOA (Bezpieczeństwo narodowe, Fizjoterapia, Ochrona Środowiska, Fizyka techniczna, Edukacja techniczno-informatyczna, Matematyka) do zdobycia nowych umiejętności praktycznych.

Dokumenty dotyczące deklaracji uczestnictwa w stażach zawodowych należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 17 października 2017r. do godz. 14:30 w Biurze Projektu przy ul. Arciszewskiego 22A, budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego, pokój nr 14. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji nauczycieli akademickich na staże zawodowe znajdują się pod adresem: www.apsl.edu.pl/staze

Serdecznie zapraszamy!