Niniejszym informujemy, że w dniu 25.08.2017r. Dziekanat WFH będzie czynny do godziny 12:00.

 

W związku z organizacją w holu Wydziału Filologiczno-Historycznego absolutorium absolwentów Akademii Pomorskiej ogłaszam w dniu 8 czerwca 2017r. godziny dziekańskie od godz. 9:00 do godzi. 14:00
Zarządzenie dotyczy studentów studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia odbywających zajęcia w budynku przy ul. Arciszewskiego 22a.

Pełna treść Zarządzenia nr 5/2017

W związku z przyznaniem Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badan naukowych w roku 2017 służących rozwojowi naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w wysokości 59 500 zł, Dziekan WFH ogłasza konkurs na granty wydziałowe dla naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (GWMN).
Termin składania wniosków konkursowych: 31 maja 2017.

Szczegóły w zakładce Biura ds. Nauki

Informacja

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, z dnia 14 września 2011r., w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich
wyboru, zapraszamy Państwa do udziału w wyborach do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną i będzie trwać od 15 października 2016 r. godz. 06:00 do 31 października 2016 r. godz. 23:59.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

 

1.Pana/Pani karta wyborcza dostępna jest pod adresem internetowym:
https://polon.nauka.gov.pl/wybory_ck16/logowanie/wyborca/PRu7zGtt3t7coSCmzJ8TSXGIq48rn8JP

2.Aby rozpocząć głosownie, należy kliknąć powyższy link lub wprowadzić go do przeglądarki internetowej.

3.W celu dodatkowej weryfikacji, system wyborczy poprosi Pana/Panią o podanie imienia, nazwiska i numeru PESEL.

4. Po pomyślnej autoryzacji, wyborca zobaczy listę dyscyplin wchodzących w skład dziedziny, w której został mu nadany tytuł profesora. Dla każdej z tych dyscyplin, dostępna jest karta wyborcza zawierająca listę kandydatów zgłoszonych w danej dyscyplinie oraz maksymalną liczbę kandydatów, którą można na danej karcie zaznaczyć.

5. Wyborca może przeglądać karty wyborcze dla wszystkich dyscyplin, ale oddaje głos tylko dla jednej, wybranej przez siebie, dyscypliny. Wyborca głosuje, stawiając na karcie wyborczej znak "X" obok nazwisk i imion wybranych kandydatów, a następnie
naciskając przycisk „Głosuj”.

Komisja Wyborcza, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia głosowania, sporządzi protokół z przeprowadzonych wyborów i przedstawi go Prezesowi Rady Ministrów wraz z listą wybranych członków Centralnej Komisji.

Z poważaniem,
Komisja Wyborcza