MISJA

Akademia Pomorska w Słupsku, zgodnie z wielowiekową tradycją uniwersytetów europejskich, odwołuje się do uniwersalnych wartości: prawdy w nauce, wspólnotowego charakteru wiedzy i nauczania, szacunku dla różnorodnych poglądów, twórczej relacji między nauczycielami akademickim, doktorantami i studentami. Misją Akademii Pomorskiej jest prowadzenie specjalistycznych badań naukowych i wszechstronnej działalności edukacyjnej z poszanowaniem zasad i wartości humanizmu, tolerancji i demokracji. Misją Uczelni wobec społeczeństwa jest  również współtworzenie kultury oraz tożsamości narodowej z poszanowaniem odmiennych tradycji kulturowych; zdobywanie, interpretowanie, przechowywanie i przekazywanie wiedzy zgodne z kanonem wiedzy uniwersalnej; krzewienie krytycznej postawy wobec rzeczywistości w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość jednostki, Polski, Europy i świata.

Uczelnia jest współodpowiedzialna za tworzenie społeczeństwa opierającego się na wiedzy poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Zapewnia swoim pracownikom rozwój naukowy i możliwość prowadzenia wysokiej jakości badań. Podejmuje także nowe wyzwania dydaktyczne, dbając o poziom kształcenia i dopasowując swą ofertę edukacyjną do wymogów szybko zmieniającego się rynku pracy oraz rosnącego zapotrzebowania na różnorodne formy kształcenia ustawicznego. Realizując te zadania, Uczelnia współpracuje z innymi uczelniami akademickimi oraz z organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Dziedzictwo i współczesność Pomorza zobowiązuje Uczelnię do umacniania więzi międzynarodowych i szerzenia idei dialogu międzykulturowego. Swoją misję Uczelnia pełni, prowadząc studia i badania w następujących obszarach nauk: humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych, technicznych, nauk o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej, a także w obszarze sztuki. Akademia Pomorska w Słupsku jest wspólnotą jej pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów, którzy pielęgnują tradycje akademickie oraz dbają o dalszy rozwój i dobre imię Uczelni.

 

WIZJA UCZELNI

Akademia Pomorska w Słupsku to:

  • Uczelnia gwarantująca wysoki poziom kształcenia, która dba o dostosowanie swojej oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,
  • jednostka badawcza, innowacyjna, realizująca prace naukowe,
  • instytucja dbająca o prestiż; ceniona wśród pracowników, studentów i absolwentów, w kraju i poza jego granicami,
  • Uczelnia podejmująca działania na rzecz gospodarki, kultury, na rzecz dobra społeczeństwa poprzez realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych,
  • Uczelnia badająca i pielęgnująca historię i kulturę Pomorza oraz jego wielokulturowość,
  • instytucja podejmująca ścisłą współpracę w sferze edukacji i nauki, w szczególności z państwami Europy Środkowej i Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego,
  • szkoła wyższa mająca status uniwersytetu.

 

 STARTEGIA ROZWOJU AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU W LATACH 2013-2020