Akademia Pomorska to jedyna publiczna uczelnia wyższa w Słupsku o blisko pięćdziesięcioletniej już tradycji, która prężnie rozwija się we wszystkich płaszczyznach działania, czerpiąc z bogatej historii, a jednocześnie idąc z duchem czasu.

W Uczelni od 25 września 2017 roku funkcjonuje pięć wydziałów: 

  • Wydział Filologiczno-Historyczny
  • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • Wydział Nauk Społecznych
  • Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie
  • Wydział Nauk o Zdrowiu

W ich ramach działają instytuty i katedry. Uczelnia posiada także jednostki ogólnowydziałowe, tj.: Wydawnictwo Naukowe, Archiwum Uczelniane i Bibliotekę Główną oraz międzyuczelniane: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. Uczelnia zatrudnia ok. 330 nauczycieli akademickich, którzy, stale podnosząc swoje kwalifikacje oraz zdobywając kolejne stopnie i tytuły naukowe, gwarantują wysoki poziom przekazywanej wiedzy. Zajęcia na wielu kierunkach studiów prowadzą również profesorowie wizytujący z innych naukowych instytucji zagranicznych, np. z Niemiec, Rosji, Turcji, Ukrainy, Węgier czy Wielkiej Brytanii. Wydział Filologiczno-Historyczny i Wydział Matematyczno-Przyrodniczy posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, odpowiednio - w zakresie historii, literaturoznawstwa i biologii.

Akademia Pomorska w Słupsku, konsekwentnie zmierzając w kierunku umiędzynarodowienia procesu kształcenia, wkłada dużo wysiłku w stałe zacieśnianie współpracy ponadnarodowej. Jej zakres obejmuje uczestnictwo w programie Erasmus +, umożliwiające studentom odbycie części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich, m.in. w krajach Unii Europejskiej, Turcji, czy Norwegii. Ponadto w ramach podpisanych umów bilateralnych realizowane są wyjazdy studyjne, staże, praktyki, wspólne badania naukowe, jak również wymiana nauczycieli akademickich i studentów z zaprzyjaźnionymi uczelniami z całej Europy, ale również z USA.

 W Akademii Pomorskiej w Słupsku studiuje obecnie ok. 3000 studentów na studiach I, II i III stopnia. Bogata oferta edukacyjna Uczelni obejmuje kierunki społeczne, medyczne, przyrodnicze, pedagogiczne, matematyczne oraz inżynierskie, które prowadzone są zarówno w systemie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Oferta edukacyjna z roku na rok jest poszerzana również o kierunki dla kandydatów w wieku 40+ zgodnie z ideą kształcenia ustawicznego.

Uczelnia wykorzystuje perspektywy, jakie stwarza uczestnictwo Polski w strukturach UE, realizując liczne projekty współfinansowane ze środków unijnych. Dzięki temu możliwe jest stałe unowocześnianie bazy naukowo-dydaktycznej oraz uruchamianie nowych kierunków studiów i specjalności zgodnych z najnowszymi trendami. Władze Akademii wkładają dużo wysiłku we współpracę Uczelni ze sferą gospodarki, co stwarza dogodne możliwości wykorzystania potencjału naukowo-badawczego przez lokalne i regionalne firmy, instytucje czy samorządy. Opierając się na ścisłej współpracy z pracodawcami, Uczelnia poszerza również ofertę o nowe kierunki studiów o profilu praktycznym.

Akademia Pomorska posiada szeroką ofertę szkoleniowo-badawczą, która obejmuje m.in.: kursy, warsztaty, występy artystyczne, specjalistyczne ekspertyzy, badania oraz opinie specjalistów w zakresie nauk biologicznych (w tym ochrony środowiska), matematyczno-statystycznych, geograficznych, fizycznych, medycznych po nauki socjologiczno-pedagogiczne, historyczne oraz kulturoznawcze i filologiczne. 

Nowoczesność Akademii Pomorskiej jest związana ze sposobem myślenia i funkcjonowania - z badaniami naukowymi i z kształceniem o interdyscyplinarnym charakterze. Ważna jest tu także aktywna międzynarodowa współpraca, wspóldzialanie z gospodarką regionu, otwartość na nowe technologie, innowacyjność i elastyczność będąca odpowiedzią na zmieniające się warunki pracy.

Tożsamość Akademii Pomorskiej jest kreowana poprzez dbałość o wysoki poziom badań naukowych i kształcenia akademickiego, systematyczną budowę współpracy międzynarodowej, popularyzację wiedzy oraz różnorodne formy działalności edukacyjnej. We wrześniu 2017 roku nastąpiła przebudowa struktury organizacyjnej Uczelni, która obecnie opiera się o pięć wydziałów.