Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w prowadzi studia doktoranckie z historii od dnia 1 października 2012 r. Studia doktoranckie trwają 4 lata i prowadzone będą w formie studiów stacjonarnych (bezpłatnych) i niestacjonarnych (płatnych). Doktoranci mogą otrzymać stypendium oraz miejsce w Domu Studenta. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny dowolnego kierunku studiów.

Na studia doktoranckie przyjmowani będą kandydaci, którzy złożą właściwe dokumenty i uzyskają pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzi komisja rekrutacyjna pod kierunkiem dyrektora Instytutu Historii i Politologii. Rekrutacja odbywa się w drodze konkursu.  
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- rozmowę kandydata z członkami komisji rekrutacyjnej, której celem jest ustalenie predyspozycji kandydata do pracy naukowej,
- analizę dokumentów kandydata.
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego kandydat uzyskuje punkty według następujących kryteriów:

 

Ocena na dyplomie bardzo dobra 3 pkt.
Ocena na dyplomie dobry plus 2 pkt.
Ocena na dyplomie dobry 1 pkt.
Sprecyzowany i rozpoznany obszar badawczy orz temat rozprawy 1 pkt.
Dotychczasowa praca pod kierunkiem samodzielnego pracownika nad rozprawą 1 pkt.
Wszczęty przewód doktorski 1 pkt.
Ukończone studia filologiczne / historyczne 1 pkt.
Ocena poziomu motywacji i kompetencji 0 - 3 pkt.
Działalność naukowa (wg kryteriów przyjętych przez Komisje stypendialne dla poszczególnych kierunków)   

Komisja rekrutacyjna dokona przyjęć na studia doktoranckie według listy rankingowej kandydatów, będącej wynikiem postępowania kwalifikacyjnego.
Kandydaci na studia doktoranckie zobowiązani są zalogować się w internetowym systemie rekrutacji - https://ehms.apsl.edu.pl/e-rekrutacja/, a następnie dostarczyć komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.
Komplet dokumentów zawiera:
- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz, który generuje się pod koniec logowania)
- oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego lub równorzędnego,
- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata poświadczoną przez upoważnionego pracownika AP,
- dwa aktualne zdjęcia kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
- oryginał wniesienia opłaty rekrutacyjnej – na nr konta bankowego wskazany podczas internetowej rejestracji.
Dokumenty należy złożyć w terminie do 25 września 2017 r. w Biurze Rekrutacji Akademii Pomorskiej w Słupsku (ul.Boh.Westerplatte 64)
tel. (59) 84 05 950
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 27 września 2017 r.  o godz. 10.00 w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego, znajdującym się przy  ul. Arciszewskiego 22a,  gabinet nr 47. Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym: agnieszka.teterycz-puzio@apsl.edu.pl (prof. Agnieszka Teterycz-Puzio, Kierownik Studiów Doktoranckich). Serdecznie zapraszamy!