Uprawnienia jednostek Akademii Pomorskiej w Słupsku do nadawania stopni naukowych

Wydział Filologiczno-Historyczny
Uprawnienia do nadawania
- stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
- stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uprawnienia do nadawania:
- stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego w AP

Tytuł profesora

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz w Dz. U. z 2011 r. nr 84, poz.455 )

ROZPORZĄDZENIE z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. nr 179, poz. 1065)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1842)

Tryb przedstawiania oraz wymagania w zakresie dokumentacji spraw przedstawianych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do rozpatrzenia: WNIOSKI

 

Stopień doktora habilitowanego

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz w Dz. U. z 2011 r. nr 84, poz.455 )

ROZPORZĄDZENIE z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. nr 179, poz. 1065)

ROZPORZĄDZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1165)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1842)

Tryb przedstawiania oraz wymagania w zakresie dokumentacji spraw przedstawianych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do rozpatrzenia: WNIOSKI

 

Stopień doktora

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz w Dz. U. z 2011 r. nr 84, poz.455 )

ROZPORZĄDZENIE z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. nr 179, poz. 1065)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1842)

Tryb przedstawiania oraz wymagania w zakresie dokumentacji spraw przedstawianych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do rozpatrzenia: WNIOSKI

 

Urlop doktorski

Na podstawie art. 134 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 88 pkt 3 i 6 Statutu Akademii Pomorskiej:

Urlop doktorski, w wymiarze do 3 miesięcy, może być udzielony nauczycielowi akademickiemu, który ma otwarty przewód doktorski.

Wykaz dokumentów do urlopu doktorskiego:

  1. Podanie do Prorektora ds. Nauki zaopiniowane przez promotora rozprawy doktorskiej, kierownika zatrudniającej jednostki (dyrektora instytutu/kierownika katedry) i radę wydziału.
  2. Zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego
  3. Informacja jednostki zatrudniającej o sposobie zrealizowania zadań dydaktycznych przewidzianych w czasie planowanego urlopu

 

Urlop naukowy

Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 88 pkt 2 i 6 Statutu Akademii Pomorskiej:

Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w danej uczelni, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią.

Urlop może być udzielony wówczas, gdy umożliwi przyspieszenie prac badawczych lub artystycznych albo odbycie stażu naukowego.

Wykaz dokumentów do urlopu na cele naukowe:

  1. 1. Podanie do Prorektora ds. Nauki zaopiniowane przez kierownika jednostki zatrudniającej (dyrektora instytutu/kierownika katedry) oraz radę wydziału.
  2. 2. Podanie musi zawierać cel urlopu.
  3. 3. Po zakończeniu urlopu pracownik jest zobowiązany do złożenia Prorektorowi ds. Nauki sprawozdania z efektów udzielonego urlopu.


Procedury w trybie starym i nowym