Studia I i II stopnia

studenci

Akademia Pomorska prowadzi kształcenie na 25 kierunkach i ponad 100 specjalnościach, zarówno w systemie studiów stacjonarnych (dziennych - bezpłatnych), jak i niestacjonarnych (zaocznych - płatnych).

Od roku akademickiego 2012/13 prowadzone są także studia III stopnia - doktoranckie w zakresie historii i literaturoznawstwa.

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, w toku których student zdobywa 180 punktów ECTS (Zobacz co to jest ECTS) i kończą się uzyskaniem stopnia licencjata. Wyjątkiem są kierunki edukacja techniczno-informatyczna i fizyka techniczna,które kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera.

Studia drugiego stopnia trwaja 4 semestry, w toku, których student zdobywa 120 pkt ECTS i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego - magister.

Rekrutacjana studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia odbywa się raz w roku, w miesiącach: czerwiec-wrzesień. 

Zobacz: WYMAGANE DOKUMENTY

Jak zostać studentem, czyli rekrutacja  "krok po kroku".  Zobacz:

ABC REKRUTACJI

 

  Biuro Rekrutacyjne
ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk, pokój 320 (II piętro)
Telefony kontaktowe: +48 59 84 05 950, +48 59 84 05 910 (kierunki medyczne)
Telefon komórkowy: +48 532 542 583 
E-mail: rekrutacja@apsl.edu.pl

Pełna oferta na stronie: http://www.rekrutacja.apsl.edu.pl/

trainingInstytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku przygotował nową ofertę studiów pierwszego stopnia (licencjackich, trzyletnich) na kierunku ZARZĄDZANIE. Program kształcenia został stworzony we współpracy z wybranymi jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami gospodarczymi, uwzględniając aktualne i potencjalne potrzeby rynku pracy w regionie.

Studiując na kierunku Zarządzanie można wybrać nastepujące specjalności:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Logistyka – zarządzanie transportem, spedycją
  • Rachunkowość
  • Menadżer sprzedaży

Studia będą prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (studia odpłatne)

Studia stacjonarne 

Studia mogą odbywać się w trybie studiów dziennych lub wieczorowych (zajęcia w godzinach popołudniowych i częściowo weekendy). Studia stacjonarne są bezpłatne. 

Tryb dzienny studiów przewidziany jest dla osób niepracujących zawodowo, preferujących zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczycieli. Dla osób pracujących zawodowo lub mniej dyspozycyjnych czasowo proponuje się zajęcia w trybie studiów wieczorowych, w których zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w ciągu tygodnia i częściowo w weekendy.

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne są odpłatne. Studenci realizują mniejszą ilość godzin dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczycieli, ale wykonują więcej samodzielnych zadań w ramach pracy samokształceniowej. Studia odbywają się w trybie weekendowych zjazdów (9-10 zjazdów w ciągu semestru).

Absolwenci kierunku zarządzanie będa posiadać wiedzę ogólną z dziedziny nauk ekonomicznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu nauk o zarządzaniu, w szczególności dotyczącą funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych w ich otoczeniu ekonomicznym, społecznym i prawnym. Posiadać będą podstawową wiedzę specjalistyczną z zakresu rachunkowości, zarzadzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania transportem i spedycją. Absolwenci nabędą umiejętność krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności instytucji publicznych i przedsiębiorstw. Będą przygotowani do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT.

Studenci kierunku studiów zarządzanie mają możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów potwierdzających ich specjalistyczne umiejętności.

Więcej o nowym kierunku Zarządzanie (zakładka - Zarządzanie) i o o zasadach rekrutacji na studia w Akademii Pomorskiej 

Pobierz informator Zarządzanie

 

 

Kosmetologia to studia trzyletnie łączące efekty kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Studia przygotowują do właściwego i świadomego przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających. Moduły specjalnościowe umożliwią zdobycie między innymi wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania i obsługi aparatury kosmetycznej, z aromaterapii, fitoterapii i podstaw masażu.

Charakterystyka absolwenta:

Absolwent kierunku Kosmetologia zdobędzie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Absolwent będzie przygotowany do planowania określonego rodzaju zabiegu kosmetycznego i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem; wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania. Absolwent będzie przygotowany do współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo oraz organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego. Absolwent kierunku Kosmetologia będzie przygotowany do pracy m. in. w gabinetach kosmetycznych, centrach Wellnes&SPA i firmach kosmetycznych.

Więcej na na stronie: http://www.rekrutacja.apsl.edu.pl/index.php, na wszelkie pytania kandydatów odpowiedzi udzieli pracownik Biura Rekrutacji pod nr tel. 59 84 05 950.

Akademia Pomorska w Słupsku otrzymała zgodę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na uruchomienie nowego kierunku studiów - Fizjoterapii. Jest to już trzeci kierunek (po Administracji i Kosmetologii) o który poszerzyła się w bieżącym roku oferta edukacyjna naszej Uczelni.


Fizjoterapia będzie prowadzona przez Instytut Nauk o Zdrowiu (INoZ), który dysponuje laboratoriami i pracowniami wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Dzięki porozumieniom podpisanym przez INoZ z wieloma podmiotami w rejonie Słupska studenci nowego kierunku będą mogli poszerzać swoje praktyczne umiejętności i kompetencje w ramach staży i praktyk, m.in. w Uzdrowisku Grand Lubicz w Ustce.

Kierunek zostanie uruchomiony od semestru letniego, kandydaci mogą składać dokumenty w Biurze Rekrutacji (ul. Boh. Westerplatte 64, pok. 320, II p.) do 10 lutego 2016 r. Studenci w ramach kierunku będą mogli wybierać spośród trzech atrakcyjnych specjalności: fizjoterapii w pediatrii, rehabilitacji w opiece geriatrycznej oraz fizjoterapii w medycynie uzdrowiskowej.

Absolwenci kierunku Fizjoterapia będą przygotowani do przywracania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób niepełnosprawnych, podejmowania działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom danej jednostki oraz grupy społecznej, a także promowania prozdrowotnych zachowań pacjentów.

Absolwenci będą posiadać kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy w zakładach ochrony zdrowia, szpitalach, przychodniach, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, centrach SPA i fitness.


Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronie: http://www.rekrutacja.apsl.edu.pl/index.php. Na wszelkie pytania kandydatów odpowiedzi udzieli pracownik Biura Rekrutacji pod nr tel. 59 84 05 950.