Studia podyplomowe

Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

Oferta studiów podyplomowych ogłaszana jest na na stronie internetowej REKRUTACJA/STUDIA PODYPLOMOWE (www.rekrutacja.apsl.edu.pl lub przycisk KANDYDACI).

Studia podyplomowe organizuje i prowadzi instytut, katedra lub jednostka międzywydziałowa.

Zasady rekrutacji na studia,  termin i miejsce składania dokumentów, informacje o studiach i kwalifikacjach zawodowych podane są w informacji o kierunkach studiów podyplomowych prowadzonych na naszej Uczelni.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Pomorskiej w Słupsku.

icon pdf Regulamin studiów podyplomowych


Instytut Neofilologii Zakład Filologii Angielskiej zaprasza na

Studia podyplomowe kwalifikacyjne Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - III edycja

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolne są adresowane do nauczycieli, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, pracujących w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej i prezentujących poziom znajomości języka angielskiego B1 lub wyższy, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


Kandydaci legitymujący się niższym poziomem znajomości języka przyjmowani są na studia pod warunkiem uczestnictwa w prowadzonych równolegle z pierwszym semestrem zajęciach wyrównawczych, uzupełniających kompetencje językowe, kulturowe i społeczne, realizowanych przez Instytut Neofilologii.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, jeśli dana osoba nie ma ukończonych studiów filologicznych, może uczyć języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, jeżeli spełnia trzy warunki:

a) posiada uprawnienia do pracy w przedszkolach lub klasach I-III (czyli np. ukończyła studia licencjackie lub magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej);

b) legitymuje się uznawanym przez MEN certyfikatem potwierdzającym znajomość języka
angielskiego na poziomie B2 - np. certyfikat FCE na ocenę A lub B;

c) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacji w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego.


Studia podyplomowe kwalifikacyjne Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pozwalają na spełnienie warunku c) rozporządzenia, a więc dają jedno z tych uprawnień: w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego (przedszkola oraz klasy I-III). Co więcej, studia podyplomowe kwalifikacyjne pomagają również w przygotowaniu do spełnienia warunku b) (potwierdzona znajomość języka angielskiego), jednak zdobycie certyfikatu pozostaje w gestii słuchacza.

Zapraszamy na kolejną V edycję Podyplomowych Studiów "Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną" prowadzonych przez Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Adresat studiów: absolwenci studiów wyższych różnych kierunków posiadający tytuł magistra lub licencjata. Uwaga! Potrzebne są też kwalifikacje pedagogiczne, jeżeli chcemy pracować w bibliotece szkolnej i pedagogicznej; w publicznej i naukowej - niekonieczne.

Cel studiów: kwalifikacje bibliotekarskie niezbędne do pracy w bibliotece szkolnej, pedagogicznej, a także publicznej, naukowej i innych.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin w trybie zaocznym, zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie (w godz. 8.00-16.15).

Rekrutacja na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

Warunki ukończenia: zaliczenia z oceną, napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Opłaty - opłata rekrutacyjna 30 zł

Wpłata opłaty rekrutacyjnej:

Wpłaty należy dokonać na konto i dowód wpłaty dołączyć do dokumentów:
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk
62 1240 3770 1111 0000 4068 0604
z dopiskiem: subkonto 249-13, opłata rekrutacyjna EBzTI

Opłata za studia: 1200 zł za semestr (3600 zł za całość, można płacić w ratach miesięcznych) oraz 30 zł za świadectwo ukończenia.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie i kwestionariusz
2. Odpis dyplomu lub potwierdzone na miejscu ksero
3. Dwa zdjęcia legitymacyjne (można dostarczyć osobiście lub listem poleconym z dopiskiem nazwy studiów)

Adres, na który należy wysłać (dostarczyć) dokumenty:
Akademia Pomorska
Biblioteka Uczelniana
Sekretariat
ul. Arciszewskiego 22c, 76-200 Słupsk
Podyplomowe Studia "Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną"

Kontakt:
Kierownik Studiów
dr Beata Taraszkiewicz
tel. 59 84 05 400
lub Instytut Pedagogiki
tel. 59 84 05 924
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:30