Słupsk dn. 22.09.2016 r.


1. Kierunki realizujące w I semestrze roku akademickiego 2016/17, w kontakcie z nauczycielem 10 godzin zajęć wychowania fizycznego (SPS i SDS, I rok Matematyka, Filologia polska, SPS Historia, Politologia, Filologia: język angielski, SPS i SDS jęz. rosyjski, I r. Biologia SDS, praca socjalna grupa mężczyzn SPS) zobowiązani są do dokonania zapisu do grup specjalizacyjnych aktywności fizycznej (np. siatkówka, koszykówka, tenis stołowy itd.)

2. Student może zapisać się tylko do jednej grupy.

3. Wpisu na listę na poszczególne zajęcia dokonują wykładowcy dyżurujący w Centrum S – R (sala sportowa przy ul. Arciszewskiego 22 pok. nr 5).

4. Student poświadcza podpisem na liście swój wybór do danej grupy ćwiczebnej.

5. Ilość obowiązkowej pracy własnej studenta zależy od kierunku studiów (patrz sylabus - wirtualny dziekanat), natomiast efekty kształcenia wymagane do zaliczenia przedmiotu - od wybranej grupy ćwiczebnej (patrz sylabus).

6. Terminy spośród, których student wybiera swoje zajęcia wychowania fizycznego :

• 06 X - 03 XI 2016 r.: w godz. 15.00 – 16.30 nordic walking kob.; 16.45 – 18.15 koszykówka kob.; 18.30 – 20.00 koszykówka męż.
• 10 XI – 08 XII 2016 r. w godz. 15.00 – 16.30 siatkówka kob.; 16.45 – 18.15 tenis stołowy kob i męz.; 18.30 – 20.00 siatkówka męż.
• 15 XII – 26 I 2017 r. w godz. 15.00 – 16.30 koszykówka kob.; 16.45 – 18.15 siatkówka kob.; 18.30 – 20.00 koszykówka męż.

7. Zapisy do grup odbywają się wyłącznie w poniedziałek i wtorek 3 i 4 października 2016 r. w godz. 10.00 – 13.00 w Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnym. Studenci, którzy nie zgłoszą się w tym terminie będą mieć ograniczony wybór i zajęcia do odrobienia za nieobecności w grupie, do której ostatecznie udało im się zapisać.

8. Studenci, którzy nie zapisali się w dniu 3 – 4 października 2016 r. dopisują się do list w sekretariacie CS-R pok nr 2, w ramach wolnych miejsc w istniejących grupach od 6 października 2016.

9. Grupa specjalizacyjna powstaje, gdy przekroczony zostanie dolny limit osób. Po osiągnięciu górnego limitu kolejnych osób nie przyjmuje się (tabela poniżej). Realizacja wychowania fizycznego w grupach:

Rodzaje grup ćwiczeniowych Maksymalna liczba osób w grupie Minimalna liczba osób w grupie

Rodzaje grup ćwiczeniowych maksymalna liczba osób w grupie minimalna liczba osb w grupie
siatkówka 16 14
koszykówka 20 16
nordic walking 16 12
tenis stołowy 16 12

10. Student sam musi zadbać o wpisanie na listę w wybranej przez siebie grupie. Jeśli jest to już niemożliwe, wpisuje się do grupy, w której są wolne miejsca.